top of page

กิจกรรมหลัก

Services: Headliner
ตารางกิจกรรมหลัก

วันศุกร์ - วันเสาร์

|

Friday - Saturday

เวลา 18.30 น. - 20.00 น. 

เวลา 09.30 น. - 11.00 น.

 • ไหว้พระสวดมนต์

 • นั่งสมาธิ

 • เดินจงกรม

 • ฟังพระเทศนา

06.30 PM - 08.00 PM

09.30 AM - 11.00 AM

 • Pray

 • Sitting Meditation

 • Walking Meditation

 • Listen to sermons

นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเทศนาประจำเดือน เดือนละครั้ง

Invite teachers to preach once a month.

ไหว้พระสวดมนต์
สวดมนต์ไหว้พระสวนธรรมรศนา

ไหว้พระสวดมนต์

การสวดมนต์ คือ ข้อวัตรอันเป็นหลักใจของชาวพุทธ เป็นบุญกิจ บุญกิริยาที่ถือปฏิบัติสืบๆ กันมา นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถือกันว่าเป็นเรื่อง สำคัญของชีวิต โดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุสงฆ์สามเณร นักบวช นักบุญทั้งหลาย จะให้ขาดตกบกพร่องในข้อวัตร กิจวัตรส่วนนี้ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าหากละเลย เพิกเฉย ก็ถือกันว่าเสื่อม ก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรม เป็นความไม่บริสุทธิ์ให้แก่ตนเองและสถานที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม ตลอดถึงโยมญาติมิตรที่ถวายความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ อีกทั้งภูมิธรรม ภูมิปัญญา คุณงามความดีบารมีในส่วนอื่นก็เกิดขึ้นได้ยาก

นั่งสมาธิ

นั่งสมาธิ

 • ช่วยให้มีทัศนคติใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด

 • เพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียด

 • ช่วยให้เกิดการรู้จักตนเอง

 • ช่วยมุ่งความสนใจให้อยู่กับปัจจุบัน

 • ลดอารมณ์หรือความคิดในแง่ลบ

 • ช่วยเพิ่มจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์

 • เพิ่มความอดทนอดกลั้น

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน

นั่งสมาธิสวนธรรมรศนา
เดินจงกรม
เดินจงกรมสวนธรรมรศนา

เดินจงกรม

ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นในการที่จะทำอะไรต่างๆ ในชีวิต ทำให้เดินได้ไกลแล้วไม่เหนื่อยง่าย ทำให้สุขภาพดี โรคภัยไม่เบียดเบียน ช่วยให้อาหารย่อยง่าย รวมถึงสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งอยู่ได้นาน และถ้าไปนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วขึ้น

ฟังพระเทศนา

เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมที่ละเอียด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้น เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันทำให้บุคคลผู้รู้แจ้งสภาพธรรมสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ซึ่งกิเลสมีมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆ ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ การฟังธรรมทุกครั้ง ก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก ซึ่งเป็นปัญญา และจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นด้วย

IMG_9094.JPG
ฟังพระเทศนา
bottom of page